Rustende bacchanten

Franz Ertinger, after Raymond de Lafage, 1652 - 1707

Vrouwen van Israël bezingen Davids…

Pierre Firens, after Jan Saenredam, after Lucas van Leyden, 1600 - 1639

Dansende bacchanten

Franz Ertinger, after Raymond de Lafage, 1652 - 1707

Feestende bacchanten

Franz Ertinger, after Raymond de Lafage, 1652 - 1707

Triomftocht van Bacchus en Ariadne

Franz Ertinger, after Raymond de Lafage, 1652 - 1707

Bacchanten stoet met leeuwen

Franz Ertinger, after Raymond de Lafage, 1652 - 1707

Bacchanten scènes

Franz Ertinger, after Raymond de Lafage, 1652 - 1707

Bacchanten met wijnkruik

Franz Ertinger, after Raymond de Lafage, 1652 - 1707

Bacchus in zijn wagen

Franz Ertinger, after Raymond de Lafage, 1652 - 1707