Stadsgezicht met huizen aan het…

Isaac Weissenbruch, after Jan Weissenbruch, 1836 - 1912

Gezicht op Overschie

Isaac Weissenbruch, after Jan Weissenbruch, 1836 - 1912

Interieur met een vader zijn gezin…

Isaac Weissenbruch, after Jan Weissenbruch, 1838 - 1912

Gezicht op de Koppelpoort te…

Isaac Weissenbruch, after Jan Weissenbruch, 1836 - 1912

Gezicht op een kerk met een plein

Isaac Weissenbruch, after Jan Weissenbruch, 1836 - 1912

Gezicht op de Ridderzaal te Den…

Isaac Weissenbruch, after Jan Weissenbruch, 1836 - 1912

Waterpoort aan de rand van een stad

Isaac Weissenbruch, after Jan Weissenbruch, 1836 - 1912

Strandgezicht met huizen aan het…

Isaac Weissenbruch, after Jan Weissenbruch, 1836 - 1912

Landschap met een brug

Isaac Weissenbruch, after Jan Weissenbruch, 1836 - 1912

Stadsgezicht met een brug

Isaac Weissenbruch, after Jan Weissenbruch, 1836 - 1912

Stadsgezicht met figuren op een…

Isaac Weissenbruch, after Jan Weissenbruch, 1836 - 1912

Stadsgezicht met een trapgevelhuis

Isaac Weissenbruch, after Jan Weissenbruch, 1836 - 1912