Found:


Gezicht op de Bank of England,…

Daniel Havell, after Thomas Hosmer Shepherd, 1816

Gezicht op de Waterloo-bridge,…

Joseph Constantine Stadler, after Thomas Hosmer Shepherd, 1818

Gezicht op Regent Street, Londen

John Bluck, after Thomas Hosmer Shepherd, 1822

Gezicht op Regent Street, Londen…

John Bluck, after Thomas Hosmer Shepherd, 1822

Gezicht op Somerset House en de…

Joseph Constantine Stadler, after Thomas Hosmer Shepherd, 1817

Gezicht op de Southwark Iron…

I. Sutherland, after John Gendall, 1819