Draak

anonymous, after Hendrick Goltzius, 1587

gevleugelde Putto

anonymous, after Hendrick Goltzius, 1587

Hoofd van een officier

anonymous, after Hendrick Goltzius, 1586

Borstbeeld van een officier

anonymous, after Hendrick Goltzius, 1587

Johannes de Evangelist onder het…

anonymous, after Hendrick Goltzius, 1586

Hoop (Spes)

Jozua Breckerveld, after Jacob Matham, after Hendrick Goltzius, 1658

Prudentia

Jozua Breckerveld, after Jacob Matham, after Hendrick Goltzius, 1658

Samson met de ezelskaak

Hendrick Goltzius, 1586 - 1590

Titelblad: Romeinse Helden

Lucas van Haelwech, after Hendrick Goltzius, 1602