Found:


OFL: bij Lelystad West 6 (26E)

Reinjan Mulder, 1974, photograph, NG-2012-38-22

OFL: bij Lelystad West 6 (26E)

Reinjan Mulder, 1974, photograph, NG-2012-38-23

OFL: bij Lelystad Zuid 6 (26E)

Reinjan Mulder, 1974, photograph, NG-2012-38-21

OFL: bij Lelystad Noord 6 (26E)

Reinjan Mulder, 1974, photograph, NG-2012-38-24

OFL: bij Lelystad Noord (26E)

Reinjan Mulder, 1974, photograph, NG-2012-38-375

OFL: bij Lelystad West (26E)

Reinjan Mulder, 1974, photograph, NG-2012-38-378

OFL: bij Lelystad Oost (26E)

Reinjan Mulder, 1974, photograph, NG-2012-38-376

OFL: bij Lelystad Zuid (26E)

Reinjan Mulder, 1974, photograph, NG-2012-38-377