Found:


Friese schepen op ontdekkingsreis,…

Christiaan Lodewijk van Kesteren, after T.H. Hendriks, after Johan Adolph Rust, 1865 - 1870, print, RP-P-1905-2135

Intocht van Maurits in Den Haag,…

Christiaan Lodewijk van Kesteren, after Charles Rochussen, 1853 - 1861, print, RP-P-OB-80.167

Titelpagina voor J. van Vloten,…

Christiaan Lodewijk van Kesteren, 1877, print, RP-P-OB-82.066

Amsterdam kiest de Staatse zijde,…

Christiaan Lodewijk van Kesteren, after Charles Rochussen, 1853 - 1861, print, RP-P-OB-79.777

Jaarmarkt te Utrecht begin 12e eeuw

Christiaan Lodewijk van Kesteren, after Charles Rochussen, 1865 - 1870, print, RP-P-1905-2137

Eerste dijkschouw in Drechterland,…

Christiaan Lodewijk van Kesteren, after Wouter Verschuur (1812-1874), 1865 - 1870, print, RP-P-1905-2133

De achtjarige Karel van Egmond door…

Christiaan Lodewijk van Kesteren, after Charles Rochussen, 1853 - 1861, print, RP-P-OB-78.348

Karel de Grote bezoekt de St.…

Christiaan Lodewijk van Kesteren, after Johannes Marius ten Kate, 1865 - 1870, print, RP-P-1928-72