Found:


Two Tables

Pieter Hendricksz. Schut, after Gerbrand van den Eeckhout, 1655, print, RP-P-1893-A-17896

Cartouche met kwabornament,…

Pieter Hendricksz. Schut, after Gerbrand van den Eeckhout, 1655, print, RP-P-1893-A-17893

Cartouche met kwabornament…

Pieter Hendricksz. Schut, after Gerbrand van den Eeckhout, 1655, print, RP-P-1893-A-17897

Cartouche met kwabornament…

Pieter Hendricksz. Schut, after Gerbrand van den Eeckhout, 1655, print, RP-P-1893-A-17895

Cartouche met kwabornament met zes…

Pieter Hendricksz. Schut, after Gerbrand van den Eeckhout, 1655, print, RP-P-1893-A-17894

Cartouche met kwabornament,…

Pieter Hendricksz. Schut, after Gerbrand van den Eeckhout, 1655, print, RP-P-1893-A-17899