Found:


Bust of Mary Stuart

De Grieksche A, c. 1680 - c. 1690, bust, BK-1960-11

Two plaques from a column

De Grieksche A, after Adrianus Kocx, c. 1690, tile, BK-KOG-2567

Vaas

De Grieksche A, 1700 - 1725, vase, BK-1961-40-A

Vaas

De Grieksche A, 1700 - 1725, vase, BK-1961-40-B

Vase

De Grieksche A, c. 1680 - c. 1685, vase, BK-1984-160-A

On display in room 0.7

Pot met deksel, achtkantig,…

De Grieksche A, c. 1695 - c. 1700, pot, BK-1993-4

On display in room 0.10

Ronde schaal van veelkleurig…

De Grieksche A, after Pieter Adriaensz. Kocx, c. 1700 - c. 1725, dish, BK-NM-12400-301

Schaal van veelkleurig beschilderde…

De Grieksche A, c. 1700 - c. 1725, dish, BK-NM-12400-304

Flower pot

De Grieksche A, c. 1690 - c. 1700, BK-1964-30

On display in room 0.7

Twee borden met een onbekend wapen

De Grieksche A, c. 1685 - c. 1700, plate (dishes), BK-1961-41-B

On display in room 0.7